Obchodní podmínky

I.           Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě kennyshop.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 1. 10. 2020.

 

II.        Definice pojmů

II.1 E-shop - internetový obchod na adrese: kennyshop.cz.

II.2 Smluvní strany - prodávající a kupující.

II.3 Prodávající - obchodní společnost Baby club Kenny, s. r. o., se sídlem Sosnová 411, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 268 37 277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 40174, DIČ: CZ26837277. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • adresa prodávajícího pro doručování: Baby club Kenny, s. r. o., Sosnová 411, Dolní Lištná, 739 61 Třinec;
  • adresa elektronické pošty: info@kennyshop.cz;
  • telefonický kontakt: +420 736 520 589;
  • bankovní spojení CZK: číslo účtu - 2901162727/2010, IBAN: CZ2620100000002901162727, BIC kód: FIOBCZPPXXX;
  • bankovní spojení EUR: číslo účtu - 2301162766/2010, IBAN: CZ6720100000002301162766, BIC kód: FIOBCZPPXXX.

II.4  Kupující - spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

II.5 Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II.6 Podnikatel - za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která je držitelem živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání. Vystupuje-li kupující vůči prodávajícímu prostřednictvím svého přiděleného identifikačního čísla (př. uvede-li své identifikační číslo v objednávce, při registraci svého uživatelského účtu, při jiné komunikaci s prodávajícím, atp.), považuje se ve vztahu k prodávajícímu za podnikatele.

II.7 Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

II.8 Zboží - věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o zboží určené pro děti (hračky, oblečení, knihy, on-line produkty o apod.) a s tím související doplňky a vybavení, jakož i jiné výrobky, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.

II.9 Produkty on-line

On-line produkty nabízené na webovém rozhraní www.evakiedronova.cz mají různý charakter, obsah a využitelnost. Kupující volí výběr nákupu on-line produktu podle svých potřeb.
On-line produkty se liší dobou zpřístupnění kupujícímu. Na prodejní stránce produktu je vždy uvedena v popisu doba zpřístupnění kupujícímu a tato doba je po nákupu znázorněna v uživatelském účtu kupujícího.
On-line produkty mohou mít charakter videa, on-line kurzu, webináře, on-line přednášky, hry, manuálu apod., toto je uvedené také v popisu produktu.
Podrobný popis on-line produktu je zveřejněn na produktové prodejní stránce, kde kupující získá potřebné informace o obsahu, určení, způsobu použití, ceně, délce atd.

II.10 Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

II.11 Elektronická faktura - faktura vystavená výhradně v elektronické podobě ve formátu pdf.

II.12 Pracovní dny - dny v kalendářním týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

II.13 Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 

 

III.     Postup při uzavírání kupní smlouvy

III.1 Umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

III.2 Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o zboží a jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Kupující v této souvislosti bere na vědomí, že zboží, jeho názvy i jiné vlastnosti jsou v e-shopu užívány výlučně za účelem identifikace daného zboží a mohou představovat jinak chráněná označení zboží náležející oprávněným držitelům práv k těmto označením. V případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech, barvách či jiných odlišujících vlastnostech, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost, barvu či příslušnou vlastnost před tím, než zboží umístí do „košíku“.

III.3 Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho množství a případných dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „ do košíku“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „nákupní košík“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „nákupního košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „do košíku“.

III.4 Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí v nákupním košíku kliknutím na tlačítko „pokračovat“. Následně kupující zvolí způsob dopravy (čl. VI VOP) a platby (čl. V VOP), zemi doručení a měnu. Kliknutím na tlačítko pokračovat uvede fakturační a dodací údaje, tedy údaje o kupujícím (jméno a příjmení) a doručovací údaje, včetně e-mailového a telefonického kontaktu na kupujícího, anebo při zaškrtnutí možnosti „Chci nakoupit pro firmu“ údaje o firmě kupujícího, jeho identifikačním čísle, popř. též daňovém identifikačním čísle. Kupující má též možnost zaškrtnout variantu „Zboží chci doručit na jinou adresu než fakturační“, požaduje-li, aby prodávající doručil zboží na jinou než fakturační adresu, kdy v takovém případě v rámci procesu objednávání zboží uvede kupující dodací adresu odlišnou od fakturační adresy. V rámci procesu může kupující též k objednávce přidat do vyhrazené kolonky svůj komentář k objednávce, poznámku.

III.5 Kupující má možnost realizovat objednávku bez registrace, případně se kupující může pro realizaci objednávky registrovat za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásit již do svého existujícího uživatelského účtu (čl. XIII VOP). Na základě přihlášení do uživatelského účtu mohou být fakturační a dodací údaje kupujícího uvedené v předchozím odstavci již v objednávkovém formuláři předvyplněny.

III.6 V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce, a to kliknutím na odkaz „předchozí krok“ anebo ikonu jednotlivých kroků při objednávání zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou po dokončení objednávky považovány prodávajícím za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.

III.7 Kupující závazně objedná zboží kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, přičemž odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že souhlasí s jejich zněním. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

III.8 Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující bez zbytečného odkladu na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně odkazu na tyto VOP, k tomuto potvrzení objednávky. Doručením potvrzení objednávky ve smyslu předchozí věty je uzavřena kupní smlouva a vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, včetně závazku kupujícího k úhradě kupní ceny zboží.

III.9 V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.

III.10 Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

III.11 Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, jež jsou dostupné zde. S ohledem na to, že je kupujícímu potvrzení objednávky zasláno na jeho e-mailovou adresu, tak není-li výslovně stanoveno jinak, nemá kupující právo na přístup k archivované smlouvě u prodávajícího.

 

IV.     Objednávka a uzavření kupní smlouvy pro on-line produkty

IV.1 Kupující objednává on-line produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

IV.2 Popis on-line produktu: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného on-line produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Může zde být i ukázkové video a podrobný popis případných bonusů, které jsou k on-line produktu poskytnuty, pokud jsou aktuálně nabízeny. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

IV.3 Objednání on-line produktu: Pro objednání on-line produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

IV.4 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko, které ji odešle.

IV.5 O obdržení objednávky bude prodejce kupujícího informovat e-mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že kupující objednávku přijímá, zašle mu prodejce informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením platby a potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce  je kupní smlouva uzavřena.

IV.6 V pochybnostech může prodejce kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se prodejce nadále nezabývá.

IV.7 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka kupujícího, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV.8 V případě cizojazyčných produktů je kupní smlouva a obchodní podmínky přeloženy do dalších jazyků (anglicky, německy, polsky, španělsky). 

V.        Kupní cena

V.1 Nestanoví-li prodávající u nabídky zboží jinak pro kupujícího, který je podnikatelem, kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

V.2 Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.

V.3 Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, včetně sezónního snížení cen ve srovnání s původními cenami, kdy zboží může být nabízeno v rámci akční nabídky za nižší cenu, než byla cena původní, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP (dále jen „slevová akce“). Ustanovení článku III.1 těchto VOP se v případě slevových akcí užije obdobně. Možnost využití slevové akce může být rovněž podmíněna přihlášením se do uživatelského účtu kupujícího. Případné slevové akce nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

V.4 Prodávající si dále vyhrazuje právo vystavovat a poskytovat kupujícím slevové kupóny, v částkách a frekvencích dle vlastního uvážení prodávajícího, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP, kdy slevový kupón může být kupujícímu poskytnut například v rámci zasílaného newsletteru, jako omluva za předchozí pochybení prodávajícího, atp. (dále jen „slevový kupón“). Na poskytnutí slevového kupónu není právní nárok, přičemž prodávající si vyhrazuje poskytovat slevové kupóny kupujícím vybraným dle jím zvolených kritérií a dle uvážení prodávajícího. Držitel slevového kupónu může kupón uplatnit při nákupech prováděných on-line v internetovém obchodě; pro uplatnění slevového kupónu je potřeba postupovat způsobem uvedeným v pokynech pro užití slevového kupónu, zejm. přihlásit se do uživatelského účtu kupujícího nebo v rámci procesu objednávání zboží kupujícím zadat do příslušného pole na stránkách internetového obchodu kód slevového kupónu, který je na slevovém kupónu uveden. V případě většího množství slevových kupónů nelze v rámci jednoho nákupu kombinovat jejich hodnoty (částky), neurčí-li prodávající jinak. V případě zájmu o zakoupení produktu o vyšší hodnotě (ceně) než je hodnota drženého slevového kupónu, je potřeba doplatit existující rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou drženého slevového kupónu, a to v souladu s těmito VOP. Uplatnění slevového kupónu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi prodávajícího (akční nabídky, slevy, apod.), nebude-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

V.5 Slevová akce je platná po dobu jejího trvání s tím, že může být po skončení termínu její platnosti prodloužena rozhodnutím prodávajícího; na takové rozhodnutí není právní nárok. Slevový kupón je možné uplatnit po dobu jeho platnosti s tím, že slevový kupón lze použít pouze jednou; prodávající dále nijak neodpovídá za pravost slevového kupónu a možnost jeho použití, pokud kupující slevový kupón dříve zpřístupnil třetí osobě, případně pokud jej získal na sociálních sítích, diskusních fórech či jinak od třetí osoby. Ustanovením tohoto odstavce není nijak dotčena možnost vyprodání zásob v internetovém obchodě, kdy slevová akce a slevový kupón mohou být též omezeny dostupností zboží; v takovém případě, nebyla-li tato skutečnost kupujícímu zřejmá již při objednání zboží, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu v souladu s těmito VOP.

 

VI.     Platební podmínky

VI.1 Platba kupní ceny se provádí v korunách českých nebo v eurech; prodávající si vyhrazuje právo nastavit možnost užití konkrétní měny dle území, na které je zboží kupujícímu dodáváno, včetně nákladů na dodání zboží, přičemž případná omezení a bližší informace budou uvedeny v rámci procesu provádění objednávky (viz článek III.4. VOP).

VI.2 Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:

VI.2.1 dobírkou při převzetí zboží od přepravce (platí jen pro dodání zboží na území České republiky do částky 3 499 Kč) - způsob platby formou dobírky je zpoplatněn částkou 50 Kč / balík;

VI.2.2 bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího;

VI.2.3 bezhotovostně prostřednictvím platební brány (službou GomGate).

VI.2.4 rychlým bankovním příkazem – proklikem na vaše internetové bankovnictví a s předvyplněnými platebními údaji

VI.3 V případě, že kupující zvolí způsob placení bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na bankovní účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v potvrzení objednávky či tyto údaje prodávající kupujícímu poskytne bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy; neučiní-li tak prodávající výslovně, je variabilním symbolem platby číslo objednávky kupujícího.

VI.4 V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím platební brány, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na internetové stránky poskytovatele této služby (zabezpečené připojení SSL 128 bitů), prostřednictvím něhož provede platbu kupní ceny, která je splatná v den uzavření kupní smlouvy. Za účelem provedení platby kupní ceny s využitím platební brány musí kupující disponovat platnou platební kartou, která umožňuje převod peněžních prostředků v rámci dané platební brány. Všeobecné podmínky provozu a užívání platební brány ComGate jsou dostupné na internetových stránkách comgate.cz .

VI.5 V případě, že kupující zvolí bezhotovostní způsob placení prostřednictvím rychlého bankovního příkazu – proklikem bude přesměrován na jeho internetové bankovnictví již s předvyplněnými platebními údaji včetně variabilní symbolu. Autorizací této platby splní závazek úhrady zboží.

 

VI.6 V případě potíží při provádění úhrady prostřednictvím platební brány a nemožnosti provedení úhrady tímto způsobem či v jiných odůvodněných případech může být kupující žádán o provedení úhrady bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

VI.7 Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

VI.8 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího; prodávající není povinen k dodání zboží předtím, než bude závazek k úhradě kupní ceny ve smyslu předchozí věty splněn.

VI.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura), kdy elektronickou fakturu zašle prodávající kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace uživatelského účtu či v rámci jednorázové objednávky. Faktura je kupujícímu dostupná též v rámci jeho uživatelského účtu, byla-li objednávka učiněna po přihlášení do tohoto účtu. Ustanovení se obdobně uplatní též na doručování jiných daňových či účetních dokumentů (vč. opravných daňových dokladů).

VI.10 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III.9. VOP) požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, zvolil-li kupující způsob placení kupní ceny dobírkou.

 

VII.  Cena on-line produktu a platba

VII.1 Cena on-line produktu: Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena on-line produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Akční cena může být omezená časem – jako časově zvýhodněná nabídka. Vzhledem k charakteru on-line produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

VII.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u on-line produktu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak prodávající není povinen kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu on-line produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany kupujícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi nakupujícím a prodávajícím k jiné výslovné dohodě.

VII.3 Není-li mezi výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu on-line produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává on-line produkt ve vlastnictví prodávajícího.

VII.4 Způsob platby: možné způsoby platby jsou vždy uvedené pod nabízeným produktem. Většinou kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

     - platební kartou prostřednictví platební brány

    - rychlým bankovním příkazem – proklikem na vaše internetové bankovnictví a s předvyplněnými platebními údaji

 - běžným převodem na účet – u zvolení této platby dodání on-line produktu se prodlouží o dobu připsání platby na náš účet. Obvykle trvá 2 – š3 dny. V případě uvedení mylného variabilního symbolu nedojde ke spárování a je toto nutné dohledat a spárovat ručně.

VII.5 Kupní cena se hradí v korunách českých, nebo po přepnutí na ikonku SR je platba v Eurech.

VII.6 O přijetí platby vám vystavíme na vyžádání doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

VII.7 V případě potřeby obdržet fakturu s uvedením firemních údajů, je nutné tyto údaje bezchybně uvést v objednávkovém formuláři.

VII.8 Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

VII.9 On-line produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

VIII.    Dodací podmínky

VIII.1 Zboží je prodávajícím dodáváno standardně jen na území České republiky nebo Slovenské republiky; místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (viz článek III.4. VOP). V případě dodání zboží na území Slovenské republiky si prodávající vyhrazuje právo na uhrazení nákladů na dodání zboží ze strany kupujícího před odesláním zboží.

V případě, že zákazník požaduje jinou zemi doručení než ČR a SR, je nutné emailem na adresu info@kennyshop.cz kontaktovat eshop a sjednat si individuální podmínky možného doručení.

VIII.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Stejně tak je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s marným doručováním zboží a jeho vrácením zpět prodávajícímu (zejm. pokud si kupující zboží v úložní době nevyzvedne).

VIII.3 Prodávající umožňuje zvolit si při provádění objednávky následující způsob dodání zboží, s nímž jsou spojeny následující náklady na dodání zboží:

 

VIII.3.1 Česká pošta – balík Do ruky 100 Kč / balík (platí pro dodání zboží na území České republiky)

Doručení zboží prostřednictvím České pošty na určenou adresu.

VIII.3.2 Česká pošta – balík Na poštu 100 Kč / balík (platí pro dodání zboží na území České republiky)

Doručení zboží na vybranou pobočku České pošty.

VIII.3.3 Doručení do Zásilkovny  - 79 Kč / balík (platí pro dodání zboží na území České republiky)

Doručení zboží do vybraného výdejního místa Zásilkovny.

VIII.3.4 Doručení do Zásilkovny  - 179 Kč (7 eur) / balík (platí pro dodání zboží na území Slovenské republiky)

Doručení zboží do vybraného výdejního místa Zásilkovny.

VIII.3.5 Slovenská pošta – balík do ruky 430 Kč (17 eur) / balík (platí pro dodání zboží na území Slovenské republiky)

Doručení zboží prostřednictvím Slovenské pošty na určenou adresu.

VIII.3.6 Osobní odběr na vybraném výdejním místě prodávajícího – 79 Kč / balík

Osobní vyzvednutí zboží kupujícím na výdejním místě prodávajícího vybraném v rámci procesu objednávky zboží, a to v provozních hodinách prodávajícího.

VIII.4 V případě, že celková cena objednaného zboží dodávaného na území České republiky přesáhne částku 3 500 Kč, kupující náklady na dodání zboží uvedené výše v tomto odstavci nehradí (v případě dodání na území Slovenské republiky platí pro objednávky nad 5 000 Kč, případně tento ekvivalent v eurech); tím není dotčena případná povinnost kupujícího nést náklady na způsob platby zboží dle zvoleného způsobu úhrady kupní ceny.

VIII.5 Dojde-li na základě požadavku kupujícího k individuálnímu sjednání zvláštního způsobu dodání zboží, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.

VIII.6 Za podmínky, že je zboží skladem (zejména uvedením v e-shopu „ihned k odeslání“), odešle prodávající zboží kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího či bezhotovostní platbu prostřednictvím platební brány, je zboží, které je skladem, odesíláno do 7 pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Je-li v rámci prezentace zboží uveden údaj o dostupnosti zboží s dobou dodání, řídí se doba dodání dle tohoto údaje. V případě volby osobního odběru zboží ve výdejním místě prodávajícího (tento způsob dodání je možný pouze po předchozí bezhotovostní úhradě daného zboží) se doba dodání zboží může prodloužit; kupující bude o možnosti vyzvednutí zboží informován telefonicky či SMS zprávou na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.

VIII.7 Není-li kupujícím objednané zboží skladem a nebyla-li tato informace kupujícímu zřejmá již při objednání zboží (zejména uvedením doložky dostupnost „na dotaz“ či „není skladem“ v rámci prezentace zboží na e-shopu), případně není-li možné dodržet běžný termín dodání zboží, informuje prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.

VIII.8 Celkové náklady na doručení zboží (náklady na dodání zboží, popř. náklady na způsob platby zboží), nejsou-li sníženy dle článku VI.4. VOP o náklady na dodání zboží při objednávce nad stanovenou částku, jsou:

VIII.8.1 v případě dodání prostřednictvím České pošty dobírkou: 200Kč / balík;

VIII.8.2 v případě dodání prostřednictvím České pošty při bezhotovostní platbě: 100 Kč / balík;

VIII.8.3 v případě dodání do Zásilkovny v ČR dobírkou: 119 Kč / balík;

VIII.8.4 v případě dodání do Zásilkovny v ČR při bezhotovostní platbě: 79 Kč / balík;

VIII.8.5 v případě dodání do Zásilkovny v SK při bezhotovostní platbě: 179 Kč (7 eur) / balík;

VIII.8.6 v případě dodání prostřednictvím Slovenské pošty při bezhotovostní platbě: 430 Kč (17 eur) / balík;

VIII.8.7 v případě osobního odběru do výdejního místa prodávajícího: 79 Kč / balík.

 

VIII.9 Kupující bere na vědomí, že některé způsoby platby za zboží není možné kombinovat s některými způsoby dodání zboží (př. v případě dodání zboží na území Slovenské republiky či dodání zboží do výdejního místa prodávajícího není možná platba dobírkou a vyžaduje se bezhotovostní platba předem), případně že po určité období kalendářního roku nemusí být některé způsoby dodání zboží dostupné (př. omezení možnosti osobního odběru po dobu prázdnin či dovolených), přičemž případná omezení a bližší informace budou uvedeny v rámci procesu provádění objednávky (viz článek III.4. VOP).

VIII.10 Celkové náklady na dodání zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dle těchto VOP kupní cenou i náklady na dodání, resp. úhradu zboží (náklady na doručení zboží).

VIII.11 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, resp. osobě, od níž přebírá zboží ve vybraném výdejním místě prodávajícího. Obdobně je kupující povinen zkontrolovat úplnost přebírané zásilky. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost, poruší-li kupující tuto svou povinnost.

VIII.12 Prodávající neodpovídá za škodu či jiné následky mající původ v prodlení s dodávkou či nedodání zboží způsobené na straně přepravní společnosti či za jakékoli prodlení či nedodání z důvodů okolností nezávislých na vůli prodávajícího.

VIII.13 Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále nebezpečí škody na zboží či nebezpečí jeho ztráty či jiných možných rizik spojených s držením či užíváním zboží.

 

IX.     Dodací podmínky – online produktů

 

IX.1 Způsob dodání on-line produktu.

IX.2 On-line produkt je dodán dle informací uvedených na prodejní stránce. Dodání produktu je možné ihned po spárování platby, připsání platby na náš účet nebo až po dosažení data uvedeného na prodejní stránce v případě např. živého vysílání. Doba zpřístupnění produktu je rozdílná podle typu produktu a je uvedená na prodejní stránce on-line produktu a následně v uživatelském účtu.

IX.3 Dodací lhůta se může lišit podle zvolené platební metody.

IX.4 Náklady na dopravu: S ohledem na charakter produkt nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

IX.5 Před spuštěním on-line produktu si prosím zkontrolujte kvalitu internetového připojení, množství volných dat apod. Také ověřte stav baterie spotřebiče, na kterém budete on-line produkt sledovat, tyto chyby nejsou důvodem k reklamaci on-line produktu.  Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

IX.6 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátech videa jako Youtube video, mp4 apod. (Podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

X.         Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem pro online produkty

 

X.1 Digitální obsah zasílá prodávající pouze kupujícímu na elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu youtube video. Obsah kupující stáhne v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro shlédnutí on-line produktu je nezbytné, aby byl kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

X.2 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Evy Kiedroňové, autorky jedinečné metody. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultace a přímou účast na vybraném programu. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v zakoupeném on-line produktu.   

 

XI.     Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

XI.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím a objednané zboží kupujícímu nedodat v případě, že objednané zboží je vyprodáno nebo se již nevyrábí nebo nedodává nebo nebude-li z jiného důvodu možné požadované zboží dodat, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá) anebo jestliže webové rozhraní e-shopu uvádělo zjevně chybné či nestandardní údaje o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění informovat, a to e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky; doručením příslušného sdělení ve smyslu tohoto ustanovení kupní smlouva zaniká. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu finanční částku již uhrazenou na základě kupní smlouvy

XI.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva a/nebo tehdy, kdy kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím platební brány a rychlého bankovního převodu do konce dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva; předchozí ustanovení se zde použije obdobně. Tím není dotčeno právo prodávajícího urgovat kupujícího o úhradu.

XI.3 Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran tehdy, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

XI.4 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (čl. VII. VOP, čl. VIII. VOP), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

XI.5 Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

XI.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy ohledně zboží, při jehož nákupu byl ze strany kupujícího uplatněn slevový kupón, prodávající není povinen poskytnout nový slevový kupón. V případě, kdy cena za vrácené zboží v důsledku odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení byla vyšší než hodnota uplatněného slevového kupónu, prodávající rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou slevového kupónu vrátí kupujícímu v peněžní formě.

XI.7 V případě koupě zboží s množstevní slevou (př. koupě setu zboží) se poskytnutá sleva vztahuje na všechny kusy zboží, které jsou v množstevní slevě zahrnuty. V případě odstoupení od kupní smlouvy ohledně jen některého ze zboží, k němuž byla poskytnuta množstevní sleva, vrací prodávající kupujícímu peněžní prostředky odpovídající částce uhrazené kupní ceny po započtení ceny zboží, od něhož nebylo ze strany kupujícího odstoupeno, v původní výši před poskytnutím množstevní slevy.

XI.8 Odstoupení od smlouvy je možné rovněž spojit s výměnou zboží za jiné zboží formou nově učiněné objednávky, která bude realizována po doručení vyměňovaného zboží zpět prodávajícímu. Ostatní ustanovení těchto VOP se užijí obdobně.

 

XII.  Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

XII.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

XII.2 Postup při odstoupení od smlouvy:

XII.2.1 Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy.

XII.2.2 Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře, jinak může kupující formulář vytisknout a vyplněný a podepsaný jej zaslat na adresu prodávajícího pro doručování.

XII.3 Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování nebo předat zboží prodávajícímu v některém výdejním místě prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

XII.4 V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

XII.5 Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy, případně bude pro vrácení přijatých peněžních prostředků užit stejný způsob jako pro placení při dodání zboží. V případě, kdy žádný z uvedených způsobů vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu kupujícího uvedenou při registraci či v rámci jednorázové objednávky. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že bude-li zboží vráceno v některém výdejním místě prodávajícího, přijaté peněžní prostředky nebudou na daném výdejním místě prodávajícího vráceny kupujícímu v hotovosti, nýbrž jiným způsobem dle tohoto ustanovení VOP.

XII.6 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

 

XIII.    Práva z vadného plnění, záruka

XIII.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

XIII.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

XIII.3 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

XIII.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.

XIII.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

XIII.6 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

XIII.7 V případě poskytnutí slevy z kupní ceny anebo při oprávněném využití práva odstoupit od kupní smlouvy bude prodávající ohledně způsobů úhrady peněžních prostředků kupujícímu – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy.

XIII.8 Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít k obvyklému účelu, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující je povinen vytknout vadu zboží krytou zárukou bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě, např. doložením alespoň kopie dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněného záručního listu. Není-li dále stanoveno jinak, reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě.

XIII.9 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

XIII.10 Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, přičemž oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace je potřeba zaslat na adresu prodávajícího pro doručování či elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího – pro oznámení lze využít formulář, který je dostupný zde. Uplatnění práv z reklamovaného zboží je rovněž možné v kterémkoliv výdejním místě prodávajícího.

XIII.11 Reklamované zboží zašle kupující prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování. Reklamované zboží může kupující rovněž předložit v kterémkoliv výdejním místě prodávajícího. Předání reklamovaného zboží lze spojit s oznámením o uplatnění práva z vady či reklamace. Účelně vynaložené náklady na dopravu zboží určeného k reklamaci prodávajícímu hradí kupující, přičemž tyto náklady budou kupujícímu v případě oprávněné reklamace zpětně uhrazeny k jeho žádosti, kterou je nutné učinit podle § 1923 občanského zákoníku.

XIII.12 Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.

XIII.13 V případě, že je dle platných daňových předpisů třeba vystavit opravný daňový doklad, poskytne kupující potřebnou součinnost ke splnění příslušných daňových povinností, včetně vystavení k výzvě prodávajícího potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

XIII.13 Na dětské hračky (vyjma elektronických) se vztahuje záruka 12 měsíců.

 

XIV.    Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

XIV.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

XIV.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

XIV.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

XIV.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

XIV.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

XIV.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

XIV.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

XIV.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

XIV.3.1 u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

XIV.3.2 na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

XIV.3.3 u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

XIV.3.4 vyplývá-li to z povahy věci.

XIV.4 Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v článku XI.1. VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

XIV.5 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

XIV.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

XV.   Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem
a o mimosoudním řešení sporů

XV.1 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

XV.2 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě uplatnění práv z reklamovaného zboží ve výdejním místě prodávajícího vydá spotřebiteli písemné potvrzení o uplatnění reklamace pověřený zástupce prodávajícího v daném výdejním místě.

XV.3 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností, nepodaří-li se záležitost vyřešit přímo s prodávajícím, se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je dále možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

XV.4 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu více zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

XV.5 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

XV.6 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

XV.7 Spotřebitel se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes dtest.cz/poradna či na telefonu +420/299149009. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

XV.8 Mimosoudním řešením sporu není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na obecné soudy, které případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností.

 

XVI.    Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád - pro online produkty

XVI.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

XVI.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

XVI.3 Prodávající odpovídá za to, že digitální obsah při převzetí nemá vady. V případě, že se vada projeví po spuštění on-line produktu, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

XVI.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má kupující právo požadovat odpovídající náhradu, výměnu, anebo od smlouvy odstoupit.

XVI.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím produktu věděl, že digitální obsah má vadu, anebo vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným spuštěním on-line produktu, nebo nedostatečným vybavením přístroje, na kterým on-line produkt spotřebitel spouští.

XVI.6 Po zaplacení objednávky on-line produktů je Vám digitální obsah zpřístupněn a právo na odstoupení od smlouvy ztrácíte.

XVI.7 Pokud Vám nebyl digitální obsah spuštěn v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve způsob připojení, aktualizujte si stránku tlačítkem F5 složky nebo nově načtete webovou adresu. Pokud ani tak on-line produkt nespustíte, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

XVI.8 Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit e-mailem na elektronickou adresu info@kennyshop.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Doporučuje se k reklamaci přiložit i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne prodávající písemné potvrzení.

 

XVII. Uživatelský účet

XVII.1 Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, přičemž ze svého uživatelského účtu může kupující realizovat objednávky zboží. Registrace umožňuje kupujícímu dále prohlížet historii a podrobnosti objednávek, stáhnout elektronické objednávky a faktury za dříve provedené nákupy, možnost hlídání cen produktů a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též zjednodušené provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o kupujícím a doručovací údaje).

XVII.2 Registrační formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „Nová registrace“ a přihlašovací formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“.

XVII.3 V rámci registrace uživatelského účtu kupující vybere typ zákazníka (koncový zákazník/firma) a zadá svůj email a heslo pro přihlášení do uživatelského účtu. Následně musí kliknout na tlačítko REGISTROVAT a tím se mu vytvoří uživatelský účet. Po přihlášení do uživatelského účtu vyplní své jméno a příjmení, doručovací údaje, svůj e-mailový kontakt a telefonický kontakt. Při zaškrtnutí možnosti „Chci registrovat firmu“ lze dále zadat údaje o firmě kupujícího, jeho identifikačním čísle, popř. též daňovém identifikačním čísle a dále o tom, zda je kupující plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující má též možnost zaškrtnout variantu „Zboží chci doručit na jinou adresu než fakturační“, kdy v takovém případě v rámci procesu registrace uživatelského účtu uvede kupující dodací adresu odlišnou od fakturační adresy. V rámci registrace uživatelského účtu též kupující zadá své uživatelské jméno a heslo, jímž bude do uživatelského účtu vstupovat.

XVII.4 Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží se kupující zavazuje uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž údaje uvedené v uživatelském účtu se kupující zavazuje při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.

XVII.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

XVIII.                 UŽIVATELSKÝ ÚČET PRO ON-LINE PRODUKTY

XVIII.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.evakiedronova.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání on-line produktů, videí, (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání videí, zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

XVIII.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

XVIII.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

XVIII.4 Ve svém uživatelském účtu najde kupující seznam zakoupených produktů a dobu do kdy je má aktivní.

XVIII.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

XVIII.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

XVIII.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XIX.    Ochrana osobních údajů

XIX.1 Ochrana osobních údajů je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Principy zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě KennyShop.

XIX.2 Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače, smartphonu) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Bližší informace o nakládání se soubory cookies a související informace jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě KennyShop.

XIX.3 Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě KennyShop jsou dostupné zde.

 

XX.   Technické požadavky, zákaz umístění protiprávního obsahu, řešení stížností a sporů

XX.1 Pro využívání služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu v podobě provozu internetového e-shopu, včetně zpřístupnění obsahu e-shopu po dobu 24 hodin denně po celý kalendářní rok a uzavírání s prodávajícím kupních smluv za podmínek stanovených těmito VOP, musí kupující disponovat zařízením s příslušným programovým nastavením (zejm. operační systém, internetový prohlížeč) umožňujícím připojení k internetu, včetně samotného přístupu k internetu a dále e-mailovým účtem. Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XX.2 Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku – náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí kupující sám (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

XX.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s dodáním digitálního obsahu nebo doručováním zpráv spojených s realizací učiněné objednávky prostřednictvím elektronické pošty či telefonického kontaktu ze strany prodávajícího (včetně SMS zpráv) za účelem řádného plnění kupní smlouvy; ostatní ustanovení těchto VOP ani Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě KennyShop, nejsou tímto dotčena. Kupující výslovně souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu či telefonické spojení na kupujícího uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.

XX.4 Kupující se zavazuje, že nebude na internetové stránky prodávajícího umísťovat protiprávní obsah (např. v podobě komentářů), tento zveřejňovat, šířit či jinak s ním nakládat, obzvláště pak obsah porušující autorská práva, chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob ani obsah, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu (včetně obsahu podporujícího násilí či pornografii). V případě zjištění takové skutečnosti je prodávající oprávněn znepřístupnit takový obsah bez dalšího.

XX.5 Kupující se rovněž zavazuje využívat provozovaný e-shop způsobem nenarušujícím jeho fungování, zejména pak ani skrze užívání určitých software či nevhodných zařízení, dále nevyužívat e-shop k rozeslání či umístění neobjednaných obchodních informací (spam) a dále jinak nevyužívat e-shop způsobem nepřijatelným pro prodávajícího či třetí osoby.

XX.6 V případě nespokojenosti kupujícího s fungováním e-shopu může kupující podat příslušnou stížnost na činnost či provoz e-shopu na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o způsobu vyřízení takové stížnosti na e-mailovou adresu, ze které byla daná stížnost prodávajícímu zaslána, a to do 14 dnů od jejího obdržení.

 

XXI.    Závěrečná ustanovení

XXI.1 Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu KennyShop. V záležitostech neupravených se užijí příslušná ustanovení českých právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

XXI.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu KennyShop jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny těchto obchodních podmínek jsou vyhrazeny; prodávající je oprávněn jejich znění měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

XXI.3 Kupující online produktu nabývá vlastnictví ke zboží na období uvedené v prodejní prezentaci zboží po zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že obsah digitálního produktu je chráněn autorským právem a nesmí sloužit k dalšími vzdělávání rodičů i odborníků kupujícím či spotřebitelem. Nesmí být využit celý ani jeho části (ukázky) z on-line produktu k obchodním účelům kupujícího ani třetí strany. Zakoupený on-line produkt nesmí být uložený na veřejně dostupných serverech sloužící k ukládání digitálních obsahu, filmů apod., a nesmí být dále šířený mezi třetí strany a veřejnost.

XXI.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

XXI.5 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XXI.6 Po dobu prodlení kupujícího s plněním jeho závazků a povinností dle kupní smlouvy nemůže být prodávající v prodlení, o tuto dobu se pak případně posouvají sjednané termíny pro plnění povinností prodávajícího. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto VOP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s plněním jeho povinnosti dle kupní smlouvy po dobu delší 14 dnů.

XXI.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušných oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XXI.8 Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XXI.9 V pochybnostech o dni doručení dokumentu doručovaného e-mailovou formou na e-mailovou adresu kupujícího se za den doručení považuje pracovní den, který následuje po dni, kdy byl daný dokument prodávajícím na emailovou adresu kupujícího odeslán. Za potvrzení o doručení zprávy na emailovou adresu kupujícího se považuje rovněž obdržené potvrzení o doručení e-mailové zprávy do schránky příjemce (při nastavení požadavku na oznámení o doručení). Doručování na e-mailovou adresu kupujícího může být vždy nahrazeno doručováním do datové schránky kupujícího, má-li kupující současně aktivován příjem poštovních datových zpráv; v takovém případě se datová zpráva považuje za doručenou kupujícímu vždy nejpozději uplynutím jedenáctého kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla datová zpráva prodávajícím z datové schránky prodávajícího odeslána.

XXI.10 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.